*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Veranderkundig grondslagen van sociale interventie, naar een methodiek zonder keurslijf

Datum: LESI Utrecht op aanvraag

Het nu volgende programma wordt u aangeboden door het LESI, Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie.

Introductie

Het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) richt zich in haar onderzoek en theorievorming op verbetering van de afstemming tussen theorie en praktijk. Zij stelt zich tot doel om praktische handelingskennis te genereren, maar dan wel op een gedegen wetenschappelijk niveau. Het gaat haar dus om een bepaald soort van kennisinteresse, namelijk weten wat te doen en hoe te handelen met het oog op verbetering van het sociaal functioneren van cliënten/cliëntsystemen.
- Hoe kunnen we mensen leren om constructiever met zichzelf en anderen om te gaan?
- Hoe kunnen we buurten tot leven brengen?
- Hoe kunnen we gezinsleden helpen beter met elkaar te communiceren?
- Hoe worden we meer een lerend team of een lerende organisatie?

Vanuit deze expertise doet het LESI een gericht onderwijsaanbod aan HSAO-docenten en professionals uit het werkveld. Het aanbod wil gericht zijn op versterking van de gemeenschappelijke basis in de verschillende werkvelden en studierichtingen van social work. De focus ligt op kennisontwikkeling met betrekking tot wetenschappelijke grondslagen van een integratieve methodiek in het werken met individuen, groepen en organisaties. Vertrekpunt is de opvatting dat veranderen niet zozeer moet worden begrepen als een objectief proces van planmatige omgevingsbeïnvloeding dan wel als een vorm van individuele en collectieve zelfsturing, dat wil zeggen als constructieve activiteit in het sociale domein van morele subjecten teneinde een bepaalde waarde te realiseren. Het gaat bij social work uitdrukkelijk om een normatieve professionaliteit.

Het programma veronderstelt verder, dat er bij de professionals uit het werkveld en bij de docenten al een schat aan kennis en kennisproductie op het methodisch gebied van social work aanwezig is. De bedoeling is dan ook om te reflecteren op deze reeds aanwezige kennis en te zoeken naar de wetenschappelijke en normatieve grondslagen waarop die is gebaseerd. Het gaat dus om veranderkundige kennis in de brede zin van het woord, om ‘weten wat te doen en hoe te handelen'. Onderzoek doen is een onderdeel van dit kennisgebied.
Vanuit een breed spectrum aan veranderkundige theorieën en modellen focussen we op de ontwikkeling van een generieke benadering. Gedoeld wordt op een integratie van een cognitieve (probleemoplossende), educatieve (leergerichte) en omgevingsgerichte (strategische) benadering van social work.


Voor wat betreft het pragmatisch element van ‘hoe te handelen' zal worden ingegaan op:
- de kernstructuur van een veranderkundige benadering
- het gebruik van de regulatieve uitvoerings- en beleidscyclus van het praktijkdenken
- hoe om te gaan met standaardisering van werkprocessen en protocollen
- afstemming tussen beleidsvorming en uitvoeringspraktijk
- ontwikkeling van vaardigheden in handelingsgericht onderzoek (action research)
- de belangrijke invloed van de persoonlijke factor.

Doelen

Achterliggende doelen van de masterclass zijn:
* Wetenschappelijke fundering van de aanwezige kennis en kennisproductie op het gebied van de methodologie van
social work. Nadruk ligt op versterking van de generieke basis van de verschillende werkvelden en studierichtingen van social work;
* Inspireren tot vernieuwend werken in de context van een geïndividualiseerd en verhard samenlevingsklimaat;
* Persoonlijke professionalisering en empowering van de docent.

Deze doelen zijn vertaald in de volgende
competenties:
1. De betekenis van handelingsgericht kwalitatief onderzoek in de methodologie van social work aangeven en kwalitatieve gegevens uit interviews analyseren in termen van veranderkundig handelen.
2. Scherp benoemen wat de eigen aard en identiteit is van het sociaal-agogisch beroep.
3. Centrale betekenissen en dilemma's van veranderkundig handelen uit de body of knowledge van het vakgebied
benoemen en van hieruit de eigen (impliciete of geëxpliciteerde) benadering legitimeren.
4. Versterking van het zelfregulerend vermogen van individuen, groepen en organisaties legitimeren als opdracht
van social work.
5. Het eigen veranderkundig handelen kritisch analyseren in het licht van versterking van het zelfregulerend vermogen.
6. De integratie van een cognitieve (probleemoplossende), educatieve (leergerichte) en omgevingsgerichte
(strategische) benadering van social work legitimeren en vertalen in een onderzoeksprobleemstelling.
7. Social work verstaan als een sociaal-constructivistisch kennisnetwerk.
8. Met betrokkenheid, plezier en inspiratie je werk doen.

Didactiek

De bedoeling van dit programmavoorstel is om de algemene thema's zoveel mogelijk af te stemmen op de eigen persoonlijke vragen en leerbehoeften van de deelnemers. Dat gebeurt niet alleen via de individuele opdrachten en de inbreng van elke cursist in de masterclass, maar ook in de mogelijk gemeenschappelijke toespitsing op deelthema's en specifieke literatuur. Het programmavoorstel is geen dichtgetimmerde constructie. De deelnemers zullen in de eerste sessie dan ook worden uitgenodigd om het aanbod nauwkeurig te helpen afstemmen op hun specifieke vragen en leerbehoeften.

Verder ligt in de didactiek het accent op een pendelverkeer tussen concrete voorbeeldsituaties uit opleiding en werkveld (casusgeleid leren) en generieke theorieën en paradigma's uit de veranderkunde. Het gaat uitdrukkelijk om een constructivistische manier van leren in de vorm van een uitdagende leerwerkplaats.

Programmaoverzicht

Datum

Sessie

Dagdelen

Docenten

 

1. Praktijkgericht onderzoek naar methodiek

1. Kennismaking en programma-afstemming

2. Handelingsonderzoek

3. Onderzoek naar effectiviteit van interventies

4. Kwalitatief onderzoek naar methodiek en analyse van interviews

Dr. Donkers


Prof. Dr. Smaling
Drs. De Vries


Dr. Donkers

 

2. Kenmerken van agogisch handelen en de hedendaagse maatschappelijke opdracht van social work

1.Veranderen als vorm van zelf sturen

2.De eigengeaardheid van agogisch handelen. De tritsfiguur van Mulder

3. Bespreking van thuisopdracht 1

4. De maatschappelijke opdracht van social work

Dr. Donkers

 

 

 

3. Veranderkundige theorieën en modellen als grondslag van een constructieve benadering

1. Kritische reflectie op de veranderkundige modellen

2. Betekenissen van de drie modellen in relatie tot eigen praktijk

3. Een diagnostische lezing van een casus

4. Verwerking van de modellen met behulp van praktijkonderzoek

Dr. Donkers

 

4. Versterking van het zelfregulerend vermogen als opdracht van social work

 

1. Naar een vernieuwde theorie van veranderen

2. De organisatie als zelfregulerend systeem (autopoiese-begrip)

3. Bespreking van thuisopdracht 2

4. Oefening in analyseren van interviews

Dr. Donkers


Prof. Dr. Aerts

Dr. Donkers

 

5. Social work bekeken als sociaal-constructivistisch kennisnetwerk

1. Human Resource Development-approach

2. Casusbespreking

3. Waarde van de ontwikkelde theorie voor de praktijk

4. Evaluatie en afsluiting

Prof. Dr. Kessels


Dr. Donkers

Literatuur

Als literatuur staat op de agenda (in alfabethische volgorde):
* Donkers, Dr. G. (2015) Veranderen in meervoud, paragraaf (14e herziene druk)
* Donkers, Dr. G. (2015) Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling. Uitgeverij SWP, Amsterdam
* Kessels, Prof. Dr. J. (2001) Verleiden tot Kennisproductiviteit.Inaugurale rede, 2001. Enschede: Universiteit Twente
* Kessels, Prof. Dr. J. en Poell, Prof. Dr. R. (2004) Andragogy and Social Capital Theory: The Implications for Human
Resource Development, In: Advances in Developing Human Resources. Vol X, No. X Month 2004, pp. 1-12, Sage Publications
* Laan, Prof. Dr. G. van der (2003) De professional als expert in practice-based evidence. In: Sociale Interventie, jaargang 12, nr 4
* Mulder, Prof. Dr. L. (1997) Kwaliteitsbeoordeling van agogisch handelen, de trits als sturend concept. In: Sociale Interventiejaargang 6, nr 4
* Parton, Prof. Dr., O'Byrne & Van Nijnatten (2007) Social Work, een constructieve benadering. Bohn Stafleu Van Loghum, de hoofdstukken 1 en 10
* Payne, Prof. Dr. M. (1997) ‘The Social Construction of Social Work Theory' en ‘Assessing Social Work theories'. In: Payne, M. Modern social work theory, second edition, Macmillan Press LTD
* Vries, Drs. S. de (2007) Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. SWP, de hoofdstukken 3 en 4

Beoordeling

Beoordeeld worden de twee thuisopdrachten plus een nabeschouwing op de bereikte doelen van de masterclass en een kritische reflectie op het eigen ontwikkelingsproces.
Bij onvoldoende is er de mogelijkheid tot een herkansing.
Wie voldoende of meer behaalt, krijgt van het LESI een certificaat. Afhankelijk van de voorgeschiedenis, kan dit certificaat leiden tot een gedeeltelijke vrijstelling van onderdelen van de masteropleiding Sociale Interventie.

Tijdsinvestering

Vijf dagen, om de twee wekenVoorbereiding: 5 uur per bijeenkomst

Kosten

€1750,- per deelnemer (inclusief literatuur). 
Bij minder dan 10 deelnemers, gaat het programma niet door. Bij 8 deelnemers per instelling is in company mogelijk.

Aanmelden

Aanmelden via
info@lesi.nl

Docenten

Dr. Gerard
Donkers
Gerard  Donkers is van oorsprong maatschappelijk werker. Hij was onder meer werkzaam in inrichtingswerk en alternatieve jeugdhulpverlening.  Ruim 21 jaar was hij vrijwillig als adviseur en training actief in de KWJ-beweging van werkende en werkloze jongeren. Daarnaast was hij dertig jaar methodiek- en agologiedocent bij Sociale Studies aan de AVANS Hogeschool in 's-Hertogenbosch. In 1999 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op de methodiek van Maatschappelijk Werk. Zijn proefschrift handelde over de contextuele benadering van zelfregulering. Voor informatie hierover wordt verwezen naar zijn website http://www.zelfregie.com/.  Naast mede-initiator en kerndocent van de masteropleiding Sociale Interventie, is Gerard Donkers auteur van diverse boeken, onder andere van het boek ‘Veranderkundige modellen', waarvan in 2009 bij uitgeverij Nelissen de 12e druk verscheen.

Prof. dr. Joseph Kessels
Joseph Kessels is professor in Human Resource Development aan de Universiteit van Twente, aan de TSM Business School. Zijn onderzoeksinteresse ligt in het exploreren en verklaren van kenmerken van ontwerpen van effectieve leeromgevingen in kennisintensieve bedrijven. Hoofdconcepten in zijn benadering zijn: 'kennisproductiviteit' gericht op verbetering en vernieuwing van werkprocedures, producten en diensten, 'corporate curriculum' als plan voor organisatieleren met daarin onder andere sterke nadruk op de bekwaamheid tot zelfregulatie en 'sociaal kapitaal' dat een veilige leeromgeving biedt voor verbetering en vernieuwing. Hij is docent op het gebied van curriculumontwerp in de context van HRD.

Drs. Sjef de Vries
Sjef de Vries studeerde af als Andragoog en werkte 12 jaar als psychotherapeut aan de toenmalige Katholieke universiteit van Nijmegen. Vanaf 1980 is hij als directeur/opleider verbonden aan het Kempler Instituut Nederland. Sindsdien geeft hij opleidingen en trainingen in binnen en buitenland. Hij is erkend Gestalttherapeut (EAGT) en volgde de 4-jarige opleiding Experientiële Gezinstherapie bij Walter Kempler en door hem erkend als therapeut/ supervisor/trainer. Hij is gecertificeerd master in Solution Focused Therapy en geeft de laatste jaren trainingen om de mogelijkheden van de Oplossingsgerichte manier van werken een plaats te geven in het maatschappelijk werk. In 2005 richtte hij het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk (NMW) op.

Prof. Dr. Noelle Aarts
Noelle Aarts studeerde onder meer Culturele Antropologie aan de Universiteit van Nijmegen. Momenteel werkt ze als universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Communicatie Strategieën aan Wageningen Universiteit. Daarnaast bekleedt zij de bijzondere leerstoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel is het initiatief van Stichting Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals.

Prof. Dr. Adri Smaling
Adri Smaling studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met als hoofdvakken mathematische en wijsgerige psychologie. Tot 1990 was hij wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Leiden, vakgroep Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek. Hij promoveerde daar in 1987 op het proefschrift Methodologische Objectiviteit en Kwalitatief Onderzoek. Vanaf 1990 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn onderzoek ligt op de doorsnede van methodologie en wetenschapsfilosofie en heeft meestal betrekking op kwalitatief onderzoek.


Copyright © 2007-2018 Zelfregie.com