*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Publicaties

Hier staan boeken en brocures over sociale veranderkunde die u via de mailbox kunt bestellen. Na bestelling ontvangt u een bevestiging van de bestelling. Vervolgens wordt u het gevraagde per post toegestuurd.
Andere publicaties die nauwe raakvlakken hebben met  sociale veranderkunde staan bij Literatuurtips. 


Geschiedenis van veranderkundig denken
Geschiedenis van veranderkundig denken
Prijs 18,45
Over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving

Dit boek gaat over de vraag, in welke betekenissen het verschijnsel veranderen als vorm van sociale interventie naar voren komt in de geschiedenis van het West-Europese denken. Het boek beoogt een bijdrage te leveren aan systematische kennisontwikkeling op het gebied van de veranderkunde, voortbouwend op de lijn die onder meer Kurt Lewin vóór WOII heeft ingezet. Het boek biedt ... meer

Grondslagen van veranderen
Grondslagen van veranderen
Prijs 34,50
Naar een methodiek zonder keurslijf

Veranderen wordt vaak begrepen als een objectief, en dus standaardiseerbaar proces, dat via bepaalde fasen en gericht is op van tevoren vastgestelde doelen. In Grondslagen van veranderen wordt veranderkundig handelen niet opgevat als mechanisch proces, maar als een reflectief proces van zelf sturen en afstemmen op de omgeving en op zichzelf. Bovendien is... meer

Onderzoek naar bezieling in het werk
Onderzoek naar bezieling in het werk
Prijs 10,00
Praktijkverhalen van leidinggevenden in zorg, welzijn en onderwijs

Door middel van dit boek wil het landelijk project Bezieling in het werk een bijdrage leveren aan bezinning op de uitdagingen waar organisaties in de sociale sector momenteel voor staan en aan (re)vitalisering van de sector.
Het boek is een eerste, voorlopig verslag van zes groepsinterviews met leidinggevenden uit de sociale sector.

... meer
Veranderen in meervoud
Veranderen in meervoud
Prijs 38,50
Een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde, Boom Uitgevers Den Haag 2012

Met dit boek kun je leren om meervoudig te handelen, dat wil zeggen constructief omgaan met verschillen, conflicten en tegenstrijdige verwachtingen en perspectieven in een verandertraject. Kern van het boek zijn de drie veranderkundige modellen: het sociaal-technologisch model, het persoonsgericht model en het maatschappijkritisch model van veranderen. Vanuit deze drie paradigma's in de g... meer

Verduurzamen, een sociaal veranderkundig perspectief op de samenhang tussen natuur, mens en maatscha
Verduurzamen, een sociaal veranderkundig perspectief op de samenhang tussen natuur, mens en maatscha
Prijs 25,00
Dr. Gerard Donkers

In dit boek, geschreven in samenwerking met de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam, wordt gereflecteerd op praktijken en theorieën van verduurzamen vanuit een veranderwetenschappelijk oogpunt. Het is een opiniërend wetenschappelijk essay waarin op zoek wordt gegaan naar praktische handelingskennis van wat te doen en hoe het aan te pakken teneinde de balans tusse... meer

Zelfregie in beeld
Zelfregie in beeld
Prijs 35,00
gemaakt door Sara Donkers (Eigen uitgave 2016)
Dit boek bestaat uit foto's, cartoons, uitspraken en filmfragmenten ter illustratie van de tekst in het boek ‘Zelfregie terug in het werk' SWP, Gerard Donkers. ... meer
Zelfregie terug in het werk
Zelfregie terug in het werk
Prijs 39,50
Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling’

Dit boek is geschreven door Gerard Donkers in samenwerking met Ineke Gualthérie van Weezel, Ans Spexgoor en Nelly Labrie.

In organisaties heerst er onvrede bij cliënten en professionals over de manier waarop zij worden geholpen en aangestuurd. Wat een vernieuwende manier van werken zou kunnen zijn, wordt veelal uitgevoerd met oude sturingsconcepten. Enkel hiërarchie... meer

Copyright © 2007-2021 Zelfregie.com